FSB Brandskydd   HEM | OM | KONTAKT | PARTNERS  
                 
  Produkter - brandsläckare brandlarm nödbelysning   Tjänster - brandkonsult brandingenjör brandskyddsdokumentation   Brandskyddsutbildningar - HLR Grundläggande brandskydd Brandskyddsansvarig Heta arbeten   Resurser - Lagtexter ur BBR LSO SRVFS MSBFS samt Mallar  
                 
                 
     

ALLMÄNT

Utbildningarna hålls hos FSB på Skeppsgatan i Malmö eller hos kund. Vid utbildningar hos oss finns möjlighet till lunchbuffé i angränsande restaurang. Önskas fika och lunch bokas utbildningen med "full förtäring" med en kostnad om 125 SEK per deltagare.

ANPASSADE UTBILDNINGAR

FSB skräddarsyr gärna utbildningen och lägger vid önskemål upp utbildningstillfället tillsammans med utrymningsövning eller genomgång av verksamhetens systematiska brandskyddsarbete. Ring oss och diskutera upplägg efter Ert behov!

 

 
 

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDD


 
  grundläggande brandskydd  

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en grundläggande kunskap om bränder och brandförlopp samt en praktisk erfarenhet av släckteknik med brandsläckare och brandfilt.

Som arbetsgivare skall man ge sina anställda kunskap om brand och utrymning. Denna utbildning uppfyller de krav som ställs enligt Lagen om skydd mot olyckor samt SRVFS 2004:3. Rekommenderat intervall är var 4:e år.

Kurstid 2 h       max 15 personer /grupp

Innehåll
Teoretisk genomgång - Brandteori, släckmetoder, utrymning & psykologi.
Skydd och förberedelse
Släckning med brandsläckare
Släckning med brandfilt

 
 

BRANDSKYDDSANSVARIG


 
  brandskyddsansvarig  

Kursen behandlar bland annat lagar och myndighetskrav, risker, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga och kontrollanter. Deltagaren får material med instruktioner och förslag om hur man kan och bör skapa underlag för ett väl fungerande SBA. 
Kursen utförs av brandingenjör.

Utbildningen uppfyller de kunskapskrav som ställs på fastighetsägare och nyttjanderättshavare med ansvar för brandskydd enligt SRVFS 2004:3.

Kurstid 6 h       Max 15 personer /tillfälle

Innehåll
Brandteori
Utrymning & Psykologi
Regelverk & Kravställare
Försäkringar
Byggprocessen 
SBA 
Egenkontroll av brandskydd

 
 

HETA ARBETEN


 
 

heta arbeten

 

 

Utbildningen syftar till att lära deltagarna i att på säkert sätt utföra heta arbeten. Som heta arbeten räknas de arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller blidar gnistor. Utbildningen ger efter godkänt resultat 5 års certifiering i hetarbeten.

Utbildningen uppfyller de krav som ställs enligt: Försäkringsförbundet, Arbetsmiljöverket samt Lagen om skydd mot olyckor

Kurstid 8 h       Max 20 personer /tillfälle

 
 

HLR med HJÄRTSTARTARE


 
  HLR hjärtstartare  

Utbildningen syftar till att lära deltagarna att utföra Hjärt- och lungräddning. Att snabbt och korrekt undersöka, larma och ta hand om
person som är medvetslös och har andnings- eller hjärtstopp.

Innehåll
De första kritiska minuterna
Kontroll av medvetande – andning
Skapa fria luftvägar vid medvetslöshet
Säkra fria luftvägar med stabilt sidoläge
Vid andningsstopp eller onormal andning
Larma 112
Starta Hjärt-Lung-Räddning
Vid ev uppvaknande eller egen normal andning, avbryt HLR
Övervaka i väntan på ambulans
Examinering med kursbevis
Information/demonstration av hur en hjärtstartare fungerar

Kurstid 3 h       Max 12 personer /tillfälle

 
 

FÖRESTÅNDARE BFV


 
  företådnade brandfarlig vara  

Utbildningen syftar till att lära deltagarna i att fungera i rollen som föreståndare i verksamheter med tillståndspliktiga mängder av brandfarliga varor. 
Kursen utförs av brandingenjör.

Utbildning med stöd i regelverken för brandfarlig vara. Främst lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) med tillhörande föreskrifter.
Utbildningen följer vidare AFS 2003:3/SRVFS 2004:7, (ATEX Användardirektivet). 

Innehåll
Brandteori
Utrymning & Psykologi
Brandfarlig vara
- Vätskor
- Gaser
- Brandreaktiva och explosiva ämnen 
Regelverk & Kravställare
Föreståndarens uppgifter och ansvar

Kurstid 6 h       Max 15 personer / tillfälle

 
 

ANLÄGGNINGSSKÖTARE


 
  anläggningsskötare brandlarm  

Utbildningen syftar till att lära deltagarna i att utföra arbete som anläggningsskötare för automatiska brandlarm. 
Kursen utförs av brandingenjör.

Den som äger en brandlarmsansläggning är skyldig att utse och utbilda minst 2 personer att fungera som anläggningsskötare. 
Denna utbildning uppfyller de krav som ställs enligt SBF 110:7.

Innehåll
Brandteori
Risk
Räddningstjänsten
Brandlarm
Samhällets risksyn
- Samhällsplanering
- Kravställare
- Regelverk
Anläggningsskötarens uppgifter

Kurstid 6 h       Max 15 personer /tillfälle

 

 
  Förenade Svenska Brandskyddsbolaget AB   © 2017   Utdelningsadress
BOX 5068
200 71 Malmö
  040-627 04 75
info@fsbsverige.se